24 Juli [1916]. Voor een journalist wil dus naar Gent gaan zeggen, iets als oorlogscorrespondent worden, met al de gevaren, maar ook al het heroïsche, dat daar aan verbonden is.

Karel van de Woestijne (1916)

Terug naar index

MEYER, CORNELIS

(geboortedatum onbekend - Gent, ca. 1734)

Cornelis Meyer was boekhandelaar en drukker, toneelauteur en vertaler, tevens een van de voornaamste wederoprichters van de Fonteine-kamer (1701).

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe schouwburg, in 1717, schreef hij het tooneelwerk Zegenprael van Carel den VI, Keyser van 't Christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III, turkschen sultan, door den onverwinnelyken held, prins Eugenius van Savoyen. Het was een succesvol stuk, dat ook in Brussel op de planken werd gebracht en dat in 1738 een derde druk beleefde bij Meyers opvolger (als drukker) Jan Meyer.

Hij vertaalde twee treurspelen: Het zege-praelende geloof afgebeelt in Thomas Morus, Canselier van Engelant, naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy, en Edelmoedige liefde van Dom Pedro, infant van Portugael, ende Agneta van Castro, naar Antoine Houdart de la Motte. Aan hem wordt ook De gestrafte Boosheyt, door Carel de Stoute [...] gepleegt aen synen gouverneur van Zeelandt toegeschreven, een vaker voorkomend literair thema.

Meyer gaf ook werk van zijn collega's-rederijkers uit en hekelde de dichters die meenden “een Vondel te [kunnen] overvondelen”.

[Jozef Smeyers]

Over C. Meyer:

  • Philip Blommaert: De Nederduitsche schryvers van Gent (1861), p. 313-315
  • Jozef Smeyers: De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 6 (1975), verschillende passages